از بدو تاسیس، گروه کارتهای اعتباری ایران "۱۳۷۵" پروژه های بزرگی را در بخشهای مختلف دولتی/خصوصی به صورتهای بانکی/غیربانکی اجرا کرده است که در اینجا طرح همه آنها امکان پذیر نیست. پروژه هایی مانند: بن کارت کتاب ۱۳۷۸ (اولین بن کارت قابل استفاده در مراکز خاص)، سینما کارت ۱۳۸۳ (اولین کارت با ارزش افزوده بانکی)، کارت لیان ۱۳۸۲ (اولین کارت لویالتی مشترک"وفاداری" در ایران)، کارت کلید ۱۳۸۷ (اولین کارت CashBack بانکی) و ... .  ضمن حفظ و رعایت حقوق کلیه  مشتریان عزیزمان، فقط برخی از مجموعه ها که از ما خدمات دریافت می کنند به قرار زیر هستند:

کارت لویالتی نیلپر فامیلی   مجتمع فنی تهران - باشگاه مشتریان مجتمع فنی تهران - کارت اعتباری/امتیازی - لویالتیفروشگاههای زنجیره ای نوین چرم - کارت امتیازی/اعتباری نوین چرم - باشگاه مشتریان نوین چرمشرکت هتلهای بین المللی پارسیان - باشگاه میهمانان پارسیان مرکزخرید یادمان - کارت هدیه و کارت وفاداری مجتمع تجاری یادمان رستوران زنجیره ای جوجه بریانک (صنایع غدایی مهدی) کارت لویالتی/اعتباری گروه شنای ایران - کارت اعتباری / امتیازیمجموعه فروشگاههای زنجیره ای بیلسی ایران - کارت اعتباری/امتیازیمرکز معماری ایران - کارت امتیازی و اعتباریگالری طلای روبیمجموعه فروشگاهی دوک - کارت امتیازی/اعتباری - کارت وفاداری مشتریانمجموعه رستورانهای زنجیره ای اسفندیار - کارت وفاداری - کارت اعتباریموسسه توسعه ایرانیان - کارت رفاهی موسسه توسعه ایرانیانشرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان - کارت سخاوتفروشگاههای شهر موسیقی - نماینده پیانو - کارتهای امتیازی   شهر کتاب نور - کارت امتیازی/اعتباری شهر کتاب نور - کارت لویالتی شرکت تابشگران نور - کارت اعتباری/امتیازی  آژانس پرسپولیس - مجری کارت سخاوت پارسیان - کارت اعتباری فروشگاههای روسری تی تی شعب دولت و گیشاکارت اعتباری امتیازی آمینه گستر فروشگاه زنجیره ای آویشن - کارت اعتباریرستوران فرندز اکسپرسفروشگاههای گروه شنای ایران(زاگر ایران) -  کارت امتیازی/کارت اعتباری - کارت وفاداری مشتریان

مجموعه گروه هتلهای بین المللی پارسیـان، مرکز تجاری یادمان، مجموعه آموشگاههای مجتمع فنی تهران، فروشگاههای زنجیره ای بیلسی در ایران، فروشگاههای زنجیره ای نـویـن چـرم، مجموعه آموزشگاه مرکز معماری ایران، آژانس مسافرتی و گردشگری پرسپولیس، مجموعه رستورانهای پنج ستاره اسفندیار، فروشگاههای زنجیـره ای پـرومـا گروپ، مجموعه پردیس سینمایی فرهنگ تهران، فروشگاههای زنجیره ای گروه شنای ایران، فروشگاههای زنجیره ای تابشگران نور، فروشگاه زنجیره ای نیلپـر، فروشگاه شهرکتاب نور، باشگاه مشتریان آمینه گستر، فروشگاههای پوشاک دوک، مجموعه زنجیره ای گالری طلای روبی  و ...

 

 

 

.