تنظیم برنامه و مدیریت آن

یکی از مزایای برنامة وفاداری گروه کارتهای اعتبار ایران  آن است که مدیر برنامه در زنجیرة فروشگاهها، متصدی امور می‌شود و آزادی بیشتری برای دخالت در امور و نظارت بر آن دارد. تنظیمات فنی برنامه وفاداری، امکان دسترسی امن به تنظیمات اصلی و فعالیت‌های برنامه را فراهم می‌کند و به کمک آن می­توان بر تمامی فروشگاه­ها نظارت نمود.

 

تنظیمات:

·         فروشگاه‌ها:جزئیات، دسته‌بندی، نشانة گروه و غیره

·         تنظیم اولیه:ارزیابی و تعیین امتیازات واگذارشده.

·         ورود به سیستم:داشتن رمز عبور و دادن حق دسترسی به برنامه برای کاربران مختلف

·         پاداش‌ها:

-         تاریخ پرکردن فرم و فروشگاه مربوطه،

-         صدور یا عدم صدور مجدد صورتحساب برای فروشگاه،

-         راه‌اندازی سیستم: با خرید، یک رویداد و غیره،

-         ضریب تکاثر برای عایدی‌های اصلی، حدنصاب فروش، غیره