ارسال بسته­های پستی:

·         این بسته­ها معمولاً در مورد رخدادهای خاصی ارسال می­شوند: افتتاح فروشگاه‌ها، ایام ویژة تقویمی، غیره.

·         این بسته­ها را می‌توان به برخی مشتریان خاص طبق نوع و میزان عملکردشان نیز فرستاد.

 

ارتباط از طریق اینترنت:

·         افزایش دائمی آدرس‌های اینترنتی بدان معنی است که بخش اعظم ارتباط‌های کاغذی را می‌توان با e-mailجایگزین کرد.

·     گذشته از برتری و جذابیت اینترنت، این مزیت را دارد که کاربرد و کارکرد آن نیز آسانتر است. شما با استفاده از صفحه مدیریتی خود حتی میتوانید مشاهده کنید که کدام عضو وارد صفحه شخصی خود شده است.

·     اینترنت به مشتریان امکان می‌دهد حساب امتیازات خود را بررسی کنند و تا مادامی که آنلاین هستند، پاداش خود را مطالبه نمایند. توانایی بالقوه انتقال امتیازات به دیگر اعتبارات جانبی به خوبی با این وسیلة ارتباطی امکان‌پذیر است.

 

تشویق برای توزیع و تبلیغ کارت در میان فروشندگان خودمان

این طرح معمولاً برای تشویق کارکنانی در نظر گرفته می‌شود که در واقع موفقیت برنامة وفاداری را آنها تضمین می‌کنند. پخش کارت به شدت تحت تأثیر شیوة ارائة کارت به مشتریان در حین خرید از فروشگاه است. این طرح معمولاً زمانی شامل حال یک کارمند می‌شود که مشتری تازه‌ای به شبکة خدمت بپیوندد.