پایگاه داده‌های عضویت

پایگاه داده‌های عضویت، قلب هر برنامة وفاداری است. این پایگاه‌ داد‌ه‌ها برای رفع نیازهای ویژة برنامة وفاداری، طراحی شده است. فهرست کارهای اصلی که توسط برنامه وفاداری ما انجام می‌شوند، در زیر آمده است. گروه کارتهای اعتباری ایران می‌تواند با کمک تیمش و شما وظایف هرروزة زیر را انجام دهد و یا آن را برای نظارت، به یک مدیر در زنجیرة شما واگذار کند.

ثبت اطلاعات عضویت

مشتریان برای عضویت، فرم‌های مربوطه (اینترنتی یا کاغذی) را پر کنند:

·         برای درخواست‌هایی که روی فرم کاغذی پر شده‌اند، اعمال مدیریت شامل خواندن و ذخیرة موارد دریافتی، کپی‌گرفتن از درخواست‌ها، و غیره انجام می‌شود.

·     به محض این‌که مشتری فرم را در محل فروشگاه پر کرد، می‌توان یک کارت مغناطیسی به او تحویل داد. این کارت را می‌توان فوراً استفاده کرد و شمارة آن در فرمی که توسط مشتری جدید پر شده است، درج کرد.

·     فرم‌های اینترنتی به صورت خودکار اطلاعات را در پایگاه داده‌ها ثبت می­کند. به محض ورود اعضاء با شماره کارتی که هنوز اطلاعات آن وارد نشده است، فعال شده و اطلاعات وی را می­پرسد و در بانک اطلاعاتی درج میکند.

 

واردکردن جزئیات

این صفحه که در اختیار اپراتور مشخص شده در سیستم است و برای ثبت اطلاعات انفرادی طراحی شده است. برای مثال:

·         آدرس، نام و نام خانوادگی،

·         سایر آدرس‌ها (محل کار و ...)

·         تلفن، e-mail، فکس،

·        وضعیت شغلی (کار آزاد، تبلیغات، VIP، غیره)،

·        شرح:

-         تاریخ تولد، 

-         محل خرید،

-         دفعات خرید،

·  مکان توزیع و فروشگاه مربوطه (مدیریت بهبود در صدور کارت)،

·  حرفة دارندة کارت (طبقه‌بندی برای رتبه‌بندی بر مبنای جایگاه حرفه‌ای- اجتماعی)،