مدیریت:

·         پایگاه داده‌های عضویت:ایجاد یا اصلاح پایگاه داده‌ها.

·      خرید:امکان بررسی میزان استفاده از کارت و تغییرات احتمالی. این گزینه، در سطحی محدود، در اختیار افراد مجاز در بخش خدمات مشتری است.

·         مدیریت صورت حساب:صورت حساب فروشگاه‌ها را می‌توان برای امتیازاتی که به مشتریان تعلق گرفته است (به هنگام استفادة آنها از کارت) بررسی کرد.

·         آمار و ارقام:آمار و ارقام را می‌توان هر موقع، از طریق رابط مدیر در اینترنت، مشاهده کرد:

-         تعداد مشتریان فعال،

-         ارقام کلی و جزیی مربوط به فروش،

-         جزئیات امتیازات اصلی و پاداش‌ها تعلق‌گرفته به ازای هر فروشگاه،

-         سابقة صورت حساب، غیره.